Enginyeria de detall

La nostra Enginyeria de detall assumeix el dimensionament
i definició del projecte d’una manera eficaç.
Es basa en una comprovació i presa de dades de la realitat, la qual
cosa ens permet, a través del nostre disseny i la nostra representació gràfica,
concretar tota la informació necessària per tal que les empreses de construcció
desenvolupin la seva tasca fidels al projecte i sense imprevistos, d’acord amb els
interessos prefixats pels nostres clients.

OBRA CIVIL

 • Projectes constructius complets.
 • Disseny i càlcul segons CTE.
 • Direcció d’Obra.
 • Plànols constructius.
 • Estats de mesuraments.
 • Resum de materials i especejaments.
 • Assistència tècnica a constructors i promotors.
Estem especialitzats en:
 • Fonaments superficials singulars, combinats, simples i múltiples.
 • Lloses de fonamentació.
 • Fonaments profunds: micropilotatge, pilotatge, lloses pilotades i micropilotades.
 • Pantalles, murs de contenció, fosses, dipòsits enterrats i aeris.
 • Canalitzacions, xarxes de sanejament, industrials i pluvials.
   
   
 • Disseny d’estructures en formigó pretesat, prefabricats.
 • Càlcul i disseny de naus industrials.
 • Càlcul i disseny d’estructures i edificis industrials.
 • Urbanització industrial.
 • Aparcament i vies d’accés.
 • Cubetes de emmagatzematge de productes.
 • Racks subterranis.
 • Bancades per equips amb esforços estàtics i dinàmics

ESTRUCTURA METÀL·LICA

 • Projectes constructius complets.
 • Disseny i càlcul segons CTE.
 • Direcció d’Obra.
 • Plànols constructius.
 • Estudis de Seguretat.
 • Estats de mesuraments.
 • Resum de materials i especejaments.
 • Assistència tècnica a constructors i promotors.
Estem especialitzats en el sector industrial químic, petroquímic, alimentari, químic fi i farmacèutic, per al desenvolupament de:
 • Plantes de procés completes, d’alt rigor constructiu. Per a unitats de procés i de reacció, amb altes sol·licitacions i efectes combinats de vehicles, alta temperatura i seguretat sísmica.
 • Ponts i racks de canonades.
 • Ponts i passarel·les d’accés de persones i vehicles.
 • Marquesines per a estacions de càrrega i descàrrega de camions i vagons.
 • Edificis de producció.
 • Magatzems i naus industrials.
 • Construccions singulars i estructures adaptades a zones de procés en marxa.
 • Tancs d’emmagatzematge i dipòsits.
 • Processos de protecció a la corrosió, protecció passiva i activa contra incendis dels edificis.

PIPING: INSTAL·LACIONS DE CANONADES

 • Projectes constructius complets.
 • Enginyeria de fluids i anàlisi dinàmica de fluxos.
 • Anàlisi i optimització tècnica i econòmica del flux de fluids.
 • Disseny de plantes de producció completes.
 • Desenvolupament i disseny de millores i projectes parcials en plantes de producció en funcionament.
 • Plànols de piping generals i de detall.
 • Isomètriques de construcció.
 • Llistats d’especificació tècnica de construcció de línies.
 • Resum de materials i especejaments, per oferta i adquisició.
 • Plànols de suport i estructures suport.
 • Anàlisi d’estrès de canonades i solucions per a la seva compensació per dilatacions tèrmiques .
 • Disseny de canonades en processos d’alta responsabilitat de disseny: pel tipus de fluid, condicions de disseny d’alta pressió, buit, alta i baixa temperatura, condicions sanitàries o asèptiques…
 • Disseny d’aparells a pressió.
 • Plànols constructius d’aparells.
 • Disseny i selecció d’equips de procés, bombes, bescanviadors, condensadors, dipòsits, reactors…
 • Disseny tèrmic d’equips i transferència tèrmica en els processos.
 • Supervisió i direcció d’obra.
 • Assistència tècnica en obra a constructors i promotors.